Wegens onvoldoende uitstroom van onze huidige zorgcliënten kunnen wij op dit moment alleen zeer beperkt nieuwe zorg- hulpvragen in behandeling nemen. We willen u altijd de beste oplossing bieden en u zo snel mogelijk van passende zorg voorzien. Onze zorgbemiddelaar beschikt over de meest actuele informatie en kijkt graag samen met u naar de beperkte mogelijkheden op onze zorgboerderij. U kunt hiervoor contact opnemen met Bert Hoogenboom (06-20067047).
Wij hebben momenteel een STOP op logeren/kortdurend verblijf.

1. Introductie

Zorgboerderij Swaenensteyn is een plek waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen welkom zijn die extra begeleiding nodig hebben in hun ontwikkeling. In een groene en ruimtelijke omgeving worden tal van activiteiten geboden, gericht op ontwikkeling en ontspanning. De kracht van de zorgboerderij zit in de kleinschalige,  flexibele en individueel afgestemde zorg. Zorgboerderij Swaenensteyn is erkend als een zorginstelling en heeft een WTZI erkenning. De zorgboerderij voldoet aan alle kwaliteitseisen om ook als zorginstelling te functioneren en heeft een kwaliteitskeurmerk.

De locatie in Zoetermeer en Hazerswoude-Dorp hebben dezelfde opzet en zijn beiden landelijk en groen gelegen met veel ruimte. Zoetermeer is goed te bereiken met OV en ligt aan de stadskern.  Locatie Hazerswoude ligt buiten de dorpskern en is lastiger te bereikbaar met OV.

Op de zorgboerderij komen kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking. Een aantal van hen is vastgelopen op school of bij de klinische (dag-)behandeling. Anderen hebben een steuntje in de rug nodig tijdens de middag- of zaterdagbesteding. Daarnaast biedt de zorgboerderij logeeropvang.

In dit document wordt informatie gegeven over de zorgboerderij; op welke doelgroepen de zorgboerderij zich richt, de werkwijze van de zorgboerderij en andere relevante informatie voor verwijzers en ouders.

Op de zorgboerderij werkt een bevlogen team medewerkers en meerdere psychologen en orthopedagogen die de kinderen begeleiden en laagdrempelig met hen werken. Er wordt vanaf september 2017 ook SOVA training en Rots en Water training aangeboden door opgeleide hulpverleners.

De zorgboerderij werkt  samen met veel andere instellingen en behandelcentra voor gespecialiseerde behandeling. Dit vindt buiten de zorgboerderij plaats en wordt daarom ook extern gefinancierd. Op aanvraag kan via de zorgboerderij onze  orthopedagoog generalist voor thuisbegeleiding en behandeling op de boerderij worden ingezet. Ook bestaat de mogelijkheid om narritieve taal-tekentherapie te volgen door een gespecialiseerde behandelaar waar mee wordt samengewerkt.

Op de zorgboerderij kan ook equitherapie/coaching/spiegelen met paarden worden gevolgd door onze psycholoog. Zorgboerin Adriënne is gediplomeerd verpleegkundige met BIG registratie.

Het is mogelijk om op afspraak te komen kijken op de boerderij en kennis te maken met het enthousiaste team. Zie hiervoor de bovenstaande contactgegevens.

2. Visie & missie

Zorgboerderij Swaenensteyn biedt kleinschalige en persoonlijke zorg waarbij positiviteit, respect en openheid hoog in het vaandel staan. Zorgboerderij Swaenensteyn is een veilige en huiselijke plek waar kinderen en jongeren de ruimte krijgen en gewaardeerd worden.

De zorgboerderij is een open instelling, met een groen en ruimtelijk karakter. Het buitenleven en omgaan met de natuur, de dieren en elkaar geeft de mogelijkheid tot veel activiteiten. We bieden een plek waar kinderen en jongeren hun mogelijkheden en interesses ontwikkelen. Binnen al de activiteiten wordt op een natuurlijke en geïntegreerde manier gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden. Op de zorgboerderij ervaren de kinderen dat zij op een waardevolle manier bezig zijn en er toedoen.

Zorgboer Bert en zorgboerin Adriënne van Swaenensteyn werken vanuit een positief Christelijke levensovertuiging. Maar de zorgboerderij staat open voor iedereen die bij de doelgroep past. Andere meningen en levensopvattingen worden gerespecteerd en hier wordt ook rekening mee gehouden. In de praktijk houdt het in dat er voor het eten een moment stilte wordt gevraagd om gelegenheid te geven om te bidden. Ook tijdens de educatie en christelijke feestdagen wordt  aandacht  besteed aan normen en waarden.

3. Doelgroep

De zorgboerderij staat open voor een brede groep zorgvragers (kinderen, jongeren en jong-volwassenen). In overleg met ouders en verwijzers wordt gekeken of de zorgboerderij de gewenste zorg kan bieden.

Uitsluitingscriteria

De zorgboerderij is niet geschikt voor;

  • Kinderen en jongeren die zeer angstig zijn voor dieren.
  • Kinderen en jongeren met externaliserend gedrag.

Dit houdt uitdrukkelijk niet in, dat kinderen die dit gedrag zijn gaan vertonen door externe factoren (zoals de thuissituatie, overvraging op school etc.) bij voorbaat worden uitgesloten. De praktijk heeft bewezen dat in meerdere gevallen dit gedrag weer volledig kan normaliseren en het maken van de goede keuze kan worden aangeleerd. Wel moet de veiligheid van cliënt en overige zorgvragers zo goed mogelijk worden gewaarborgd en ingeschat. De verwijzers, in samenspraak met ouders/verzorgers, zorgboer en –boerin, de psycholoog en orthopedagoog van de zorgboerderij hebben hierbij  een nadrukkelijke rol en gezamenlijke verantwoording. Er wordt gewerkt met incidentenformulieren en indien er ondanks alle ingezette hulp meerdere of heftige incidenten voorkomen wordt de plaatsing in overleg beëindigd. De zorgboerderij heeft geen mogelijkheid tot een afzonderingsruimte of gestructureerd fixeren en heeft een open setting.

  • Kinderen en jongeren met verslavingsproblematiek.
  • Kinderen en jongeren met een geschiedenis van seksueel overschrijdend gedrag.

4. Vormen van zorg

De zorgboerderij biedt:

4.1 Dagbesteding en langdurige zorg

4.2 Middagbesteding

4.3 Zaterdagbesteding

4.4 Logeeropvang STOP

4.1 Dagbesteding en langdurige zorg

De zorgboerderij biedt begeleiding aan kinderen en jongeren die door een gestagneerde ontwikkeling geen (volledig) regulier of speciaal onderwijs meer kunnen volgen.

Een deel van deze kinderen is in afwachting van behandeling of plaatsing op een nieuwe school. Het doel van de dagbesteding op de zorgboerderij is om te voorkomen dat deze kinderen en jongeren langdurig thuis komen te zitten. De zorgboerderij werkt in die gevallen nauw samen met verwijzers om te zoeken naar plaatsing op een school of klinische (dag-)behandeling. Vaak is sprake van een opbouw, waarbij het kind langzaam gaat wennen op de nieuwe school en daarnaast dagbesteding heeft op de zorgboerderij. Ook kinderen die voor een aantal uur onderwijs of thuisonderwijs krijgen kunnen terecht op de boerderij.

Aanbieden van educatieve activiteiten

Er bestaat een  mogelijkheid voor kinderen en jongeren om op de zorgboerderij educatieve vaardigheden op te doen. Dit is een vorm van onderwijs/educatie die door leerkrachten op de zorgboerderij wordt gegeven om de achterstanden van de kinderen en jongeren te beperken. Hierdoor blijft de mogelijkheid van instroom of terugkeer op school zo groot mogelijk. Ook is het voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren van groot belang dat ze blijven leren om zo hun kansen op een zo zelfstandig mogelijke toekomst te vergroten. De zorgboerderij is geen school , maar kan in samenwerking  met de school van herkomst een educatief plan opstellen waar op een laagdrempelige manier aan kan worden gewerkt.

Ontwikkeling

Wanneer kinderen of jongeren een leerplichtontheffing hebben of de volwassen leeftijd hebben bereikt, kan de zorgboerderij in overleg langdurige zorg en dagbesteding bieden. Hierbij wordt gezocht naar de mogelijkheden die de jongere wel heeft. De jongere wordt geholpen bij het ontdekken van zijn talenten en er wordt samenwerking gezocht voor stageplaatsen.

4.2 Middagbesteding

De zorgboerderij biedt middagbesteding voor kinderen en jongeren die vanwege eigen problematiek meer intensieve begeleiding nodig hebben dan reguliere naschoolse opvang. Het doel van de begeleiding is om de kinderen succeservaringen op te laten opdoen.

4.3 Zaterdagbesteding

Zaterdagbesteding richt zich op ontspanning en het ontwikkelen van sociale en praktische vaardigheden. De zaterdagopvang  wordt ook ingezet om ouders/verzorgers te ontlasten.

4.4 Logeeropvang STOP

De logeeropvang biedt ontspanning voor kinderen en jongeren in een steunende en structurerende omgeving. De logeeropvang wordt ook ingezet om de thuissituatie  te ontlasten en de kinderen en jongeren zelfstandigheid aan te leren

Zorgboerderij Swaenensteyn biedt 12 logeerplekken in Zoetermeer. Tweemaal per maand is er gelegenheid om te logeren in het weekend (vrijdag op zaterdag, en zaterdag op zondag).  Eénmaal in de maand is er kort logeren in de nacht van vrijdag op zaterdag.  Het logeren in het weekend is gericht op het aangaan van een veilige hechtingsrelatie. Deze plaatsen worden vaak langdurig ingenomen door vaste logees.

In Hazerswoude-Dorp is eenmaal in de maand een weekend logeren. Hier kunnen ook 12 kinderen of jongeren logeren.

Het logeren vindt op beide locaties plaats in kleine slaapzalen waarbij goede afspraken worden gemaakt met de logees en hun ouders/verzorgers.

Bij de logeerplaatsen op woensdag en donderdag in Zoetermeer staat naast het ontlasten van de thuissituatie, het aanleren van zelfstandigheid centraal. Voor deze plaatsen geldt een kortere doorstroomtijd. Het logeren kan tijdelijk zijn voor kinderen die al bekend zijn op de boerderij, waarvoor logeren nodig is om een crisis te voorkomen.

Wij hebben momenteel een stop op logeren/kortdurend verblijf.

5. Werkwijze van de zorgboerderij

Er worden veel kinderen en jongeren op de zorgboerderij aangemeld. Sommigen nadat een lang traject van hulpverlening is doorlopen en anderen voor een prettige plek naast school. Voor de werkwijze rondom aanmelding verwijzen we naar de procedure aanmelding.

Als een getraumatiseerd kind wordt geplaatst op de boerderij, moet het eerst herstellen en tot rust komen (Herstelfase). Pas wanneer een kind weer vertrouwen en veiligheid ervaart kan er gewerkt worden aan de ontwikkeling van vaardigheden met behulp van persoonlijke doelen (Ontwikkelfase). Na verloop van tijd zullen deze aangeleerde vaardigheden steeds beter beklijven en zal het kind weer zelfvertrouwen ontwikkelen (Stabilisatiefase). Dan kan er met alle betrokkenen gewerkt worden aan (terug-)plaatsing op een passende onderwijsplek (Herintegratie fase). De duur van deze fases is zeer afhankelijk van het kind en zijn systeem, en de mogelijkheden die er zijn tot een plaatsing elders.

Wanneer de kinderen en jongeren zorg krijgen op de zorgboerderij, blijft de verantwoordelijkheid voor een vervolgtraject zoals bijvoorbeeld plaatsing op school of dagbehandeling bij de verwijzer. De zorgboerderij overlegt met de verwijzer over de ontwikkeling van het kind en werkt samen om een zo goed mogelijke overgang te realiseren.

Voor elk kind of jongere wordt een zorgplan opgesteld, waarin zorgdoelen en afspraken worden geformuleerd. Dit zorgplan wordt met ouders en kinderen ouder dan 12 jaar besproken. In de meeste gevallen wordt een combinatie van individuele- en groepsbegeleiding geboden, zodat er gericht intensief gewerkt kan worden aan de doelen. Ook wordt regelmatig geëvalueerd met ouders/verzorgers.

Er wordt door de begeleiders gerapporteerd over de ontwikkeling van de zorgvrager en bij afwijkingen wordt contact opgenomen met ouders/verzorgers en de verwijzer.

Samenwerkingen

Zorgboerderij Swaenensteyn heeft een samenwerkingsverband met Kinderpraktijk Zoetermeer en Praktijk Parels. Door deze samenwerking met kinderarts, orthopedagoog-generalist en onderwijzers kan snel worden in gespeeld op behoeftes aan extra zorg, educatie en (medicamenteuze) behandeling. Ook het delen van ervaring en kennis draag bij aan snelle en daadkrachtige hulpverlening.

Er wordt daarnaast op kindniveau nauw samengewerkt met verschillende andere organisaties. Wanneer een kind al bekend is bij andere hulpverleningsorganisaties, of wanneer dit nodig blijkt, worden deze organisaties zoveel mogelijk betrokken. Wat betreft behandeling of ouderondersteuning kunnen dit bijvoorbeeld zijn; De Jutters, Curium-LUMC, Julius, Horizon, GGZ, Opvoedpoli en GezinsSupport. Ook organisaties die begeleiding in de thuissituatie of andere vormen van hulp geven, worden uitgenodigd, zoals Stichting MEE, Horizon, Prodeba, de Buitenwereld en Inzowijs. Swaenensteyn is ook aangesloten als samenwerkingspartner bij Meerpunt Zoetermeer waarbij ook vele andere Jeugdzorgverleners aangesloten zijn.

Daarnaast is er afstemming en samenwerking met onderwijsconsulenten en verschillende scholen. Zo kan er voor kinderen een afgestemde opbouw op school plaatsvinden, waarbij het kind de rest van de dag zorg krijgt op de zorgboerderij.

Er wordt vanuit de zorgboerderij regelmatig een multidisciplinair overleg (MDO) gepland, waarin de voortgang van verschillende kinderen besproken wordt. Voor een MDO worden ouders/verzorgers en betrokken hulpverleners uitgenodigd. Ook de verwijzer wordt uitgenodigd of op de hoogte gebracht. Op die manier kan de zorg goed op elkaar afgestemd worden.

Educatieve activiteiten

Een aantal kinderen op de zorgboerderij heeft meerdere schoolwisselingen gehad. Hierdoor hebben ze vaak een laag zelfbeeld ontwikkeld en speelt faalangst een rol in hun motivatie om te leren. Deze gevolgen komen vaak bovenop de al gecompliceerde multipele problematiek. De zorgboerderij vindt het belangrijk om juist deze kinderen educatieve activiteiten aan te bieden. Hierbij wordt gericht op het bijhouden van schoolse vaardigheden en het opdoen van positieve leerervaringen. Voor de educatieve activiteiten zijn gediplomeerde onderwijzers aangesteld.

Voor een aantal jongeren is de conclusie dat er geen passende onderwijsplek is binnen het huidige onderwijssysteem in Nederland. De meeste van deze jongeren hebben een leerplichtontheffing, of krijgen zorg in het kader van de WLZ. De zorgboerderij vindt het desondanks belangrijk om te investeren in de educatieve ontwikkeling van deze kinderen. De educatie richt zich op het leren van vaardigheden om hen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij.

Duur

De duur van de plaatsing is zeer wisselend. Voor de thuiszitters in afwachting van behandeling kan dit enkele maanden zijn. Voor kinderen waar een nieuwe onderwijsplek voor gezocht moet worden, is de duur vaak langer, afhankelijk van de mogelijkheid tot instroom op school. Ook voor kinderen en jongeren met chronische problematiek is vaak langdurige zorg nodig.

6. Kwaliteit

De zorgboerderij hecht waarde aan kwaliteit en zet zich in om deze continu te waarborgen en te verbeteren.  Dit houdt in dat een groot aantal documenten op de zorgboerderij aanwezig is, waarin procedures, protocollen en afspraken zijn vastgelegd. Het gaat onder andere  om een incidentenformulier, procedure aanmelding, medicatieverstrekking, veiligheidsplan (omgaan met agressie). Deze documenten kunnen te allen tijde worden opgevraagd door verwijzers en zorgvragers.

De zorgboerderij werkt met bevoegd en bekwaam personeel dat pedagogisch geschoold is (MBO, HBO en WO). Er zijn daarnaast medewerkers die een andere achtergrond hebben of nog in opleiding zijn. De zorgboerderij is een door SBB en Aequor erkend leerbedrijf. Er zijn daarnaast soms enkele vrijwilligers werkzaam op de boerderij voor de meer praktische zaken. Deze werken echter nooit individueel met een kind zonder toezicht van begeleiders. Hierdoor is er een zeer divers team met verschillende invalshoeken beschikbaar.

De zorgboerderij beschikt over het Kwaliteitswaarborg : Kwaliteit laat je zien en werkt volgens de richtlijnen van de Landelijke Federatie Landbouw en Zorg. Hierdoor wordt voldaan aan de kwaliteitswet zorginstellingen, Arbo wetgeving en de wetten klachtenrecht, medezeggenschap van cliënten en bescherming persoonsgegevens. De zorgboerderij beschikt over een veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport en is een zoönosen-verantwoord bedrijf.

7. Procedure aanmelding

De verwijzer of ouder/verzorger neemt via mail of telefoon contact op over een mogelijkheid tot plaatsing op de zorgboerderij. Tijdens dit gesprek wordt vooraf besproken of er een mogelijke plaatsing zou kunnen volgen. De verwijzer moet ook positief staan tot het verstrekking van een indicatie (PGB = Persoons Gebonden Budget) of verleningsbesluit (Zorg In Natura). Na het invullen van het intakeformulier kan een afspraak worden gemaakt tot kennismaking met ouders/verzorgers en het kind of de jongere zelf. Ook is het in sommige situaties gewenst dat de verwijzer meekomt. In gevallen waarbij de problematiek erg groot is, komt het kind of de jongere soms de 1e keer niet mee en is het een oriënterend gesprek. Er wordt besproken wat de hulp/zorgvraag is en wat de doelen kunnen zijn waaraan gewerkt moet worden. Dan kan met de verwijzer worden afgesproken welke begeleiding het kind of de jongere krijgt v.w.b. uren en dagen. Ook wordt besproken welke begeleiding kan worden ingezet. Begeleiding individueel en/ of begeleiding in de groep.

Belangrijk is dat de plaatsing zorgvuldig verloopt en er ook passende begeleiding kan worden ingezet om een zo groot mogelijke kans op een succeservaring te creëren. Er kan een zorg -arrangement op maat worden gemaakt en ook educatie kan worden geïntegreerd wanneer dit wenselijk is voor cliënt.

In sommige gevallen kan worden besloten tot een proefplaatsing waarbij wordt gekeken in de praktijk of de cliënt passend is op de zorgboerderij.

Sociale activering en arbeidstraining: Op de boerderij kan ook op doordeweekse dagen een programma worden gevolgd voor sociale activering en arbeidstraining of een begeleide werkplek. In dit geval is het werk op de boerderij bedoeld om weer arbeidsritme en sociale contacten op te doen. Het uiteindelijke doel is doorstroming naar een opleiding, reguliere baan of vrijwilligerswerk. Hiervoor zijn speciale  financieringen via de gemeente en uitkeringsinstanties onder de noemer arbeidstoeleiding of reïntegratie. Mensen met een burn-out en langdurig werkelozen kunnen wij tijdelijk een werkplek aanbieden om weer ritme in hun leven te krijgen in een heerlijke omgeving.

Dagbesteding:

– Dieren om te verzorgen; paarden, kippen, geiten, hond en katten, konijnen en cavia’s en er gaan zeker nog vele andere dieren komen. Ook staat er een prachtig tropisch aquarium met heel wat tropische en gekleurde vissen erin.  Behalve voeren en verzorgen moet er natuurlijk ook schoongemaakt worden met zoveel dieren, maar dat is best leuk om met elkaar te doen.

– Er is een erf om te onderhouden; plantgroepen en de moestuin verzorgen, onkruid weghalen, hekken timmeren en de tuin onderhouden. Stal uitmesten en weilanden onderhouden.

– Een keuken om samen in te koken; maken van hartige/zoete taarten, brood bakken, salades klaarmaken of een warme maaltijd met groente en aardappels (uit de moestuin).

– Er is ruimte om samen iets te maken, dvd’s te kijken of een workshop te volgen. Het is ook een gezellige ruimte om even op jezelf te zijn. Een zithoek om boeken/tijdschriften te lezen of eventueel een mooie film te kijken. Natuurlijk kan er ook (beperkt) gebruik gemaakt worden van de Nintendo-WI of de playstation.

-Ook is er draadloos internet voor de oudere logee’s die over een eigen laptop beschikken. Hierover worden van te voren afspraken gemaakt.

– Er is een prachtige omgeving voor een mooie wandeling in de natuur en ook fietsen behoort tot de mogelijkheden.

Kortom; alles is aanwezig om van Swaenensteyn een plek te maken waar mensen zich prettig en fijn voelen! U bent van harte welkom voor een kennismaking of een kijkje te komen nemen, maar wij werken graag op afspraak, zodat wij ook tijd aan u kunnen besteden!