Alle kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs
Ook als het niet lukt zoals bij de meeste andere kinderen en jongeren die “gewoon” naar school gaan. Vaak is dit een enorme teleurstelling voor kinderen en jongeren en hun netwerk als ondanks inspanningen school niet gaat zoals gehoopt.
Dit doet ook heel veel met hun gevoel voor eigenwaarde.

Wat doen wij?
We bieden maatwerk aan onze deelnemers die om wat voor reden dus tijdelijk of langdurig zijn uitgevallen op school. Altijd met het idee om terugkeer en instroom weer mogelijk te maken op hun oude of een nieuwe school.

Hierin werken we altijd samen met een breed team van specialisten, samenwerkingsverbanden en leerplicht en natuurlijk met het netwerk van de deelnemer. Ook de oude “stamschool” vragen we om informatie. Wij zijn geen “echte” school en hebben dus geen BRIN-nummer (dat is een officiële school aanduiding). Daarom noemen we onze lessen geen onderwijs, maar educatie.

Dit om verwarring te voorkomen en transparantie uit te stralen. Wel hebben we gediplomeerde leerkrachten;  echte juffen met heel veel ervaring en sinds schooljaar 2023 zelfs Remedial Teaching.

De kinderen en jongeren die hier komen en ook educatie kunnen volgen, worden altijd aangemeld met  “zorg” voorliggend. Het is dus niet mogelijk om hier alleen educatie te volgen zonder zorg af te nemen.
Hier moet een speciale bekostiging voor worden aangevraagd bij samenwerkingsverband, stamschool of verwijzer. 

Voor de jongeren is er ook de kans om een erkend  IVIO diploma te halen door het behalen van deelcertificaten. Voor 14+ jongeren is er bij geschiktheid ook kans om deel te nemen aan het Project “Op weg naar je toekomst”   Zie hieronder voor meer info.

Op weg naar je toekomst Huidige vorm en ontwikkelingen 

Missie & Visie
Missie: Op weg naar je toekomst draagt bij aan de zelfredzaamheid en  participatie van jeugdigen, jongeren en gezinnen.

Visie: Wij willen een hulpverleningstraject bieden waarbinnen  jeugdigen vaardigheden leren die bijdragen aan hun zelfredzaamheid,  waarbij het sociale steunnetwerk nauw wordt betrokken. Wanneer  deelnemers voldoende vaardigheden bezitten om zich staande te kunnen  houden op een vervolgplek, stromen zij uit naar een werk(leerplek)  of opleidingsplek.

Doelgroep
Instroom in leeftijd 14-17

 • Uitstroom op of voor 18 jaar (tenzij verlengde jeugdhulp  mogelijk is en dit wenselijk is)
 • Doorstroomplek na uitval op voortgezet (speciaal) onderwijs OF

Doorstroomplek na afloop van klinische (deeltijd)behandeling OF

Doorstroomplek na behalen middelbare schooldiploma ● Veelal (kenmerken van) ASS, ADHD, (sociale)

angstproblematiek, normale intelligentie (IQ 90+)

Inclusiecriteria
– Normale intelligentie (TIQ 90+)

– Bij TIQ 80+ → enige mate van probleemoplossend en  reflecterend vermogen

– Motivatie voor het traject

– Bepaalde mate van leerbaarheid om tempo en niveau van het  traject vol te houden

Exclusiecriteria (contra indicaties)
– Verstandelijke beperking

– Kinderen en jongeren met een geschiedenis van seksueel overschrijdend gedrag

– Zware psychiatrische problematiek

– Verslaving

– Op de voorgrond staande eetproblematiek

– Ernstige sociale angst en depressie (waardoor niet kunnen  komen)

– Op de voorgrond staande persoonlijkheidsproblematiek – Suïcidale neigingen en automutilatie

– Ernstige dwangproblematiek

Doelstellingen 

 1. Uitstroom naar opleiding, werk(leerplek), baan via de  banenafspraak UWV of beschut werk
 2. Gedragsactivatie → stemmingsproblematiek
 3. Verhoging van de belastbaarheid → school/werkconditie en  dagritme opbouwen
 4. Verhogen van de zelfredzaamheid → deelnemer weet hoe en  waar hulp te vragen (eigen netwerk + professioneel  netwerk)
 5. Ouderbetrokkenheid → ouders in hun kracht zetten en  informeren, opvoedtaken terugleggen bij ouders

Meetinstrumenten: ZRM en competentiegebieden 

Zelfredzaamheidsmatrix Jongeren (ZRM-J)

Domeinen: Financiën, werk en opleiding, tijdsbesteding, huisvesting en huiselijke  relaties, geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, middelengebruik, basale  ADL, instrumentele ADL, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie

Competentiegebieden:

 1. Zelfredzaamheid
 2. Verzorging en wonen
 3. Werk en opleiding
 4. Burgerschap

Op basis van de uitkomst van de ZRM wordt bepaald aan welk(e) competentiegebied(en)  en aan welke werkdoelen de jongeren zullen werken.

Fasenmodel 

Fase 1: Startfase

Fase 2: Oriëntatiefase
Fase 3: Verdiepingsfase
Fase 4: Uitstroomfase

Dagprogramma 

09:00-10:00: Aankomst + boerderijwerk 10:00-10:15: Pauze 

10:15-10:45: Groepsactiviteit 10:45-11:45: Oriëntatie en verdieping 11:45-12:30: Les 

12:30-13:00: Pauze 

13:00-13:30: Groepsactiviteit  13:30-14:15: Oriëntatie en verdieping 14:15-14:30: Dagafsluiting 

14:30-15:00: Corfeest en naar huis

Lessen 

 • LessonUp lessen (interactief) via  RemindLearning
 • Psycho educatie
 • Documentaires (bv. Movies that Matter) ● Jeugdjournaal
 • Actualiteitenprogramma’s zoals: De  avondshow met Arjen Lubach
 • Gastlessen

Groepsactiviteiten 

 • Sporten
 • Spellen (buiten of binnen)
 • Moestuin (inzaaien, onderhoud en oogsten) ● Samenwerkingsopdrachten
 • Documentaire kijken met nagesprek
 • Discussie over maatschappelijke actualiteiten ● Creatieve activiteit

Oriëntatie en verdieping 

 • Individueel gekozen activiteiten ● Schoolwerk
 • Plannen en organiseren
 • Boodschappen doen
 • Administratie
 • Loods (werkplaats)
 • Creatief
 • Paardrijden en dierverzorging ● Opleiding vinden en baan zoeken

Coachgesprekken 

 • Om de week, 45 minuten per keer
 • Opbouw: Terugblik, Reflectie op successen,  reflectie op belemmeringen en plan van aanpak.  ● Tools en methodieken: Piramide van Maslow, 4-G  model, Roos van Leary, Window of Tolerance,  Cognitieve gedragstherapie: Denk goed, voel je  beter, ACT your way, voordoen-samendoen-zelf  doen

Dagafsluiting en Corfeest 

 • Deelnemers vullen hun logboek in, coaches  tekenen af
 • Nabespreken van de dag
 • Dierverzorging en corvee volgens ‘de  kluslijst’
 • Laatste kwartier tijd voor gezelligheid en  ontspanning

Houding van de coaches 

 • De coaches hebben (enige) levenservaring ● De coaches kunnen emoties en gevoelens voorleven ● De coaches gaan confrontatie niet uit de weg ● De coaches volgen het principe voordoen, samendoen,  zelf doen
 • De coaches doen aan ‘scaffolding’
 • De coaches laten de deelnemers fouten

maken (vallen en weer opstaan)

 • De coaches zijn zich bewust van de

zone van naaste ontwikkeling

 • De coaches waken voor aangeleerde

hulpeloosheid

Ouderbetrokkenheid 

 • Twee maal per jaar evaluatiegesprekken met ouders en  deelnemers
 • Regelmatig oudercontact
 • Start van ouderavonden in 2023
 • Ouders wegwijs maken in het sociaal domein  (Jeugdwet/WMO/WLZ, UWV en vrij toegankelijke  voorzieningen)

ontwikkelingen 2023 

 • Aanvullende behandelgesprekken
 • Ouderavonden: informeren, ouders betrekken  en informele uitwisseling tussen ouders ● Excursies naar bijv. musea en bedrijven ● Oefenen met zelfstandig reizen
 • Netwerk opbouwen aan gastdocenten/spreker