Educatiestructuur

Zorgboerderij Swaenensteyn biedt educatie aan kinderen en jongeren waarbij het niet lukt om te functioneren binnen een standaard schoolsetting. Mede door de samenwerking met de Leo Kanner onderwijsgroep is de zorgboerderij in staat om zorg-leerarrangementen op maat aan te bieden.

Wanneer een kind/jongere vanuit een onderwijssetting komt en start met de educatieve activiteiten op de zorgboerderij is een goede overdracht van de school van herkomst essentieel. Gezamenlijk kan er gekeken worden naar een passend traject. Daarbij worden doelen gesteld en wordt er gekeken op welke termijn er verwacht wordt dat een kind/jongere weer in kan stromen binnen de schoolse setting. Elk kind/jongere krijgt onderwijs op maat aangeboden en een individueel plan van aanpak. De onderwijsprofessionals en onderwijscoaches op de zorgboerderij zijn zeer gedreven en kijken naar de talenten en mogelijkheden van de kinderen en jongeren om de ontwikkeling optimaal te kunnen stimuleren. De kracht is dat zij creatief om kunnen gaan met leerproblemen. Zij kunnen naast het lokaal, ook gebruik maken van de grote buitenruimtes die de zorgboerderij te bieden heeft en zo aansluiten op de behoeften van het kind of de jongere.

Educatie nieuwe stijl
In de afgelopen jaren is het aanbod van de educatieve activiteiten fors uitgebreid. Met positief resultaat voor de kinderen en jongeren. In januari 2021 wordt er gestart met het nieuwe concept waarbij de educatie in een nieuwe vorm wordt aangeboden. Daarin wordt toegewerkt naar verbreding van het educatieve aanbod. Daarbij zal het doel zijn dat de kinderen/jongeren een dagdeel educatieve activiteiten volgen. Hierdoor wordt de cognitieve leerachterstand zoveel mogelijk beperkt, waardoor de terugkeer naar een schoolse setting mogelijk ook gemakkelijker kan verlopen. ‘Het Leo Kanner’ is hierbij ook een belangrijke schakel, zij kunnen de zorgboerderij voorzien van lesmethodes en zij hebben een leerkracht beschikbaar gesteld voor ondersteuning en advies.

De educatie kent een vaste structuur opgedeeld in vier lesblokken van 45 á 60 minuten. Een kind/jongere volgt een dagprogramma met de verschillende vakken. Deze basisvakken uit lesblok 1 omvatten in ieder geval schrijven, lezen, rekenen en spelling. In het 2e blok wordt dit aangevuld met vakken waar het kind/jongere geïnteresseerd in is. Hierbij kan gedacht worden aan geschiedenis, aardrijkskunde, levensbeschouwing en dergelijke.

Lesblok 1 zal zoveel mogelijk individueel aangeboden worden. Dit omdat bij veel van de kinderen en jongeren continue ondersteuning nodig is om leerrendement te behalen. Voor de lesblokken 2 t/m 4 zullen passende groepen worden geformeerd van twee á drie leerlingen. Zo wordt er ook direct aandacht besteed aan essentiële sociale vaardigheden die de kinderen/jongeren nodig hebben om terug te kunnen keren naar een schoolse setting.
Elke leerling krijgt maatwerk geboden met daarbij een eigen dagprogramma. Daarbij wordt bijvoorbeeld bij het volgen van lesblok 1 zoveel mogelijk rekening gehouden met een moment waarop het kind/jongere het meest leerbaar is en de cognitieve capaciteiten optimaal kan benutten. Lesblok 1 t/m 4 kunnen in willekeurige volgorde worden doorlopen.

 Jaarindeling

Het jaar wordt ingedeeld in blokken. Deze blokken lopen in principe van vakantie tot vakantie. Zoals aangegeven in onderstaande tabel. Er wordt thematisch gewerkt. Dit betekent dat alle vakken die aangeboden worden binnen dat blok een raakvlak hebben met het thema. De benoemde thema’s in de tabel dienen als voorbeeld.
Deze thema’s kunnen vervolgens ingedeeld worden in subthema’s. Waarbij bijvoorbeeld bij het thema ‘Landen’ verschillende landen aan bod komen. Als voorbeeld kan als subthema ‘Frankrijk’ gekozen worden. Alle vakken van die week hebben dan een raakvlak met Frankrijk. Bij de bak/kookles worden er croissants gebakken, er worden Franse woordjes geleerd en de topografie van Frankrijk komt aan bod.


IVIO 

Binnen de educatieve activiteiten wordt gebruikt gemaakt van materialen van het IVIO onderwijs. Dit is afstandsonderwijs op maat. IVIO is een examenbureau dat examens ontwikkelt voor leerlingen die niet op de reguliere manier examen kunnen doen. Zorgboerderij Swaenensteyn koopt examens in bij IVIO. In samenwerking met HBO gediplomeerde docenten/ medewerkers jeugdzorg en onderwijscoaches wordt de mogelijkheid aangeboden een leertraject in te gaan met als einddoel het behalen van een certificaat/diploma. In de afgelopen jaren hebben meerdere leerlingen hier al succeservaringen mee opgedaan. Voor meer informatie zie onderstaande flyer.

flyer IVIO 2020-2021 (1)

Multidisciplinaire samenwerking

Om de bovengenoemde educatieve activiteiten optimaal vorm te kunnen geven wordt er multidisciplinair samengewerkt. Bij (complexe) vraagstukken wordt er breed georiënteerd en kunnen externe partijen worden ingeschakeld. Samen met ouder/verzorger en onder andere samenwerkingsverbanden, hulpverleninginstanties, orthopedagogen en onderwijsconsulenten wordt er gekeken naar de meest passende vorm van zorg/educatie. De zorgboerderij staat open voor samenwerking in de breedste zin met derden.