Afgelopen jaren is met veel succes educatie aangeboden aan kinderen en jongeren bij wie het op school niet lukte ondanks alle ingezette hulp en inspanningen.

Het niet meer kunnen deelnemen aan klassikaal onderwijs was een groot probleem geworden voor deze kinderen en hier waren allemaal verschillende redenen voor. Het feit is dat deze kinderen en jongeren zonder onze hulp thuis zouden zitten en geen sociale contacten meer hadden.

Afgelopen jaren hebben wij  bewezen dat naast de zorg, ook ( individuele) hulp door ervaren en bevlogen leerkrachten ingezet kan worden met positief resultaat. Kinderen en jongeren leren weer leren in een veilige setting en er wordt gekeken naar hun mogelijkheden. Vanuit succeservaringen kan in de meeste gevallen weer worden gewerkt aan terugkeer naar school. Op deze manier zijn er tientallen kinderen en jongeren weer teruggeleid naar  school

Wij zijn geen school en willen en kunnen dat ook niet zijn. Wel kunnen we in overleg met de school of instelling waar het kind of de jongere vandaan komt tijdelijk ondersteunen bij een stukje educatie, zodat de leerachterstand zo klein mogelijk is of  zelfs wordt opgeheven. Hierdoor is terugkeer naar onderwijs en instroom in de nieuwe klas veel makkelijker en geeft meer kans op succes.

Van groot belang hierin is de samenwerking met ouders/verzorgers, hulpverlening, verwijzers, passend onderwijs en alle betrokkenen. Regelmatig wordt de hulp ingeroepen bij complexe situaties van de onderwijsconsulenten van het ministerie van onderwijs. Zij zijn onafhankelijk en denken in mogelijkheden en hebben een groot netwerk.

Gemiddeld zijn er doordeweeks tussen de acht en veertien kinderen en jongeren aanwezig die op deze manier worden geholpen bij hun ontwikkeling en kennis. Dit zijn vaak ook kinderen met een gemiddelde tot hogere intelligentie, maar waar het op sociaal-emotioneel vlak niet lukt om in een klas of groep met veel prikkels te functioneren.

 Hoe het begon

In januari 2014 is de zorgboerderij in samenwerking met Stichting Zorg Buiten Gewoon Zoetermeer een proef opgestart met educatieve activiteiten omdat wij het niet konden geloven dat de jongeren met een leerplichtontheffing die de zorgboerderij bezochten niet leerbaar waren.

In juli 2014 hebben 3 jongeren ( 15 en 16 jaar) deelcertificaten behaald in de vakken Wiskunde, Engels en Nederlands op hun eigen niveau.

Hoe trots kun je zijn? Jaren niet naar school en toch een officieel deelcertificaat behaald.

Het kan dus wel als je lang niet naar school bent geweest en deze jongeren leren dan op een andere manier op de zorgboerderij. Op hun eigen tempo en niveau.

Eén jongen heeft via LOI ook zijn “digitaal Rijbewijs”  een internationaal  erkend computer diploma ECDL (Het bestaat uit meerdere modules. De eerste module omvat algemene theorie over informatica, computers. De overige modules omvatten het praktisch gebruik van software, met name (bijna uitsluitend) die van Microsoft: MS WindowsMS Office en Internet Explorer.

In september 2014 is een Pilot opgestart waarbij onderwijs op de zorgboerderij  werd aangeboden via een erkende school, dit was ook voor jongere kinderen bij wie het niet lukte op school en die een leerplichtontheffing hebben.

Deze Pilot is na een jaar succesvol afgesloten en er zijn meerdere kinderen teruggeleid naar school.

Huidige situatie

Inmiddels geeft de zorgboerderij educatieve activiteiten op de zorgboerderij, waarbij IVIO ( Nederlands afstandsonderwijs voor zorgleerlingen) vanuit erkend onderwijs samen kan werken met de betrokken school waar de kinderen ( tijdelijk) buiten de boot vallen.

De redenen waarom het niet lukt op school kunnen heel divers zijn, maar ze horen in ieder geval niet thuis te zitten is de gedachte. Kinderen hebben recht op Onderwijs en horen erbij ! Kinderen krijgen nu op hun eigen niveau en tempo educatieve activiteiten op maat.

Kinderen met leerplichtontheffing of onderwijstijdonderschrijding op medische gronden kunnen  op de boerderij een zorg  en educatie arrangement op maat krijgen. Ze leren dat leren weer leuk is en dat dingen wel lukken.

Ook horen ze er weer bij, want er zijn veel meer kinderen en jongeren bij wie onderwijs niet lukte op een gewone of speciale school.  Doordat leren weer leuk wordt, door een  programma op maat, wat aansluit bij de jongeren, wordt weer een succeservaring  aangeboden!

Verder worden de kinderen en jongeren begeleidt door een multidisciplinair zorgteam van bevlogen professionals, want de reden dat kinderen langdurig uitvallen op scholen heeft een oorzaak.

Door hier met elkaar aan te werken en oorzaken aan te pakken, blijkt in meerder gevallen zelfs ook terug keer naar onderwijs op een school weer mogelijk te zijn.

Vanuit successen en veiligheid worden de kinderen ( indien mogelijk) weer voorbereid op terugkeer naar school.

Met een heel team in samenwerking met leerplicht, ouders/verzorgers, orthopedagoog en kinderarts wordt gekeken of terugkeer naar de huidige school passend is of dat een andere school beter past bij de behoeften van dit kind.

Op de zorgboerderij worden naast de educatieve  activiteiten natuurlijk ook sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en samenwerking getraind. Er worden  kookworkshops gevolgd en er zijn regelmatig educatieve uitjes oa.naar Zuiderzeemuseum en Corpus.

Er wordt gewerkt met thema’s zoals veilig verkeer, het menselijk lichaam, voeding  en hier wordt dan die periode de stof op aangepast. Ook gezonde voeding en sportieve activiteiten zijn belangrijk en diëtiste en fysiotherapeut ondersteunen ons hierbij.

Rapportage wordt verzorgd en voortgang van de kinderen en jongeren worden ook in MDO besproken met ouders/verzorgers en eventuele andere zorgverleners.

Inmiddels zijn er  volwaardige leerkrachten werkzaam op de boerderij en deze werken dagelijks  met de kinderen en jongeren., ondersteund door de begeleiders met een pedagogische achtergrond.

Eerst individuele lessen, daarna als dit lukt met zijn 2- en en soms ook al een korte periode met meerdere kinderen tegelijk, bijv bij het maken van presentaties en ook een heuse “boerderij schoolkrant” is al gemaakt door de kinderen.

Als dit lukt dan weer opbouw in samenwerking met de oude of soms ook een hele nieuwe school.

Voor de meeste kinderen is  weer een school gevonden en kunnen onze kids hier instromen. Mooi is dat ze vaak zelfs voorlopen op hun klasgenoten door de kracht van het onderwijs op maat wat hen was aangeboden.

Voor enkele kinderen moeten we nog constateren dat een “echte” school (nog) niet haalbaar is.

Dit voelt voor hen nu niet meer als een mislukking, want hier leren ze ook en horen erbij. Ook leren ze vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.