De zorgboerderij is geen reguliere instelling. Op elke zorgboerderij zijn de drie belangrijke kenmerken van de zorglandbouw terug te vinden. Het gaat om de volgende kenmerken die onderling samenhangen:

• Samen
De sociale structuur: de cultuur die op een zorgboerderij heerst en waaraan iedereen bijdraagt. Dit zou je kunnen omschrijven als een collectieve basishouding die het uitgangspunt is voor de manier waarop de mensen op de zorgboerderij met elkaar om gaan.
Kenmerkend voor een zorgboerderij zijn de sfeer en cultuur van saamhorigheid en betrokkenheid
over en weer. Iedereen die op de boerderij is maakt deel uit van de gemeenschap op de zorgboerderij die soms wordt ervaren als een tweede familie.

• Buiten
De boerderijomgeving: de fysieke ruimte met haar groene kenmerken die invloed heeft op en invulling geeft aan ‘het gewone’ en de sociale structuur.

Het meest zichtbare kenmerk van een zorgboerderij is de boerderijomgeving. De boerderij is een
plek vol leven, beweging en ruimte. Er zijn veel mogelijkheden om buiten te zijn; er zijn plekken om
de rust op te zoeken of juist de interactie aan te gaan met de dieren of de anderen op de boerderij.
Hierdoor zijn deelnemers op een natuurlijke manier in beweging. De seizoenen met de daarbij
behorende werkzaamheden bieden daarnaast een natuurlijk ritme dat structuur en houvast biedt.

• Gewoon
Het gewone leven en ‘gewoon’ contact: de boerderij als weerspiegeling van het gewone leven en het contact van mens tot mens. Met een vast team wordt gezamenlijk gewerkt op de boerderij. Dit geeft een gevoel van gelijkwaardigheid en het draagt bij aan de onderlinge band.
Het menszijn staat centraal in deze relatie en de rollen begeleider en cliënt verdwijnen naar de
achtergrond. Met deze band als vertrekpunt wordt er samen gezocht naar overeenstemming over
de doelen waaraan gewerkt wordt. Daarbij geldt dat de persoonlijke situatie van de deelnemer het
vertrekpunt vormt voor het formuleren van passende doelen en de inzet van geschikte
methodieken. Het accent ligt niet op het zorgen voor, maar op het versterken van ieders eigen
krachten en ontdekken van hoe ieders krachten benut kunnen worden

Voor meer informatie over de kracht van een zorgboerderij en het verschil met een reguliere instelling kan het kwaliteitskader geraadpleegd worden.